نوشته‌ها

درباره ترموکوپل

ترموکوپل یکی از انواع مولد برق است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌ هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فلز را حرارت داد.